Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości przez Emitenta

Numer raportu: 
2/2015
Data publikacji: 
środa, Styczeń 7, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego, stanowiącego zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej w dniu 15 października 2014 r. pomiędzy Hutmen S.A. a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości limitu kredytowego 5.000.000 złotych. Zostały ustanowione zastawy na mieniu ruchomym do sumy zabezpieczenia 12.500.000 złotych. Łączna wartość aktywów stanowiących zabezpieczenie wynosi 12.696.755,72 zł na dzień 30.11.2014 r. według ewidencji księgowej Hutmen S.A. Ustanowienie zastawów rejestrowych nastąpiło na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy z dnia 19 grudnia 2014 r. Nie ma powiązań pomiędzy Emitentem a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i jego osobami zarządzającymi. Kryterium uznania ustanowienia zastawu na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1, pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.