Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości przez Emitenta

Numer raportu: 
27/2015
Data publikacji: 
środa, Czerwiec 3, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego, stanowiącego zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej w dniu 20 maja br. pomiędzy Spółką a Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 20 maja br. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na środkach trwałych (maszyny i urządzenia) do najwyższej sumy zabezpieczenia 33.750.000 złotych. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym wynosi 22.500.000 złotych, wartość ewidencyjna aktywów stanowiących zabezpieczenie wynosi 5.246.874,01 złotych na dzień 31.03.2015 r. wg ewidencji księgowej Hutmen S.A. Ustanowienie zastawu rejestrowego nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy Rejestru zastawów z dnia 27 maja 2015 r. Nie ma powiązań pomiędzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi a Bankiem PKO BP S.A. i jego osobami zarządzającymi. Kryterium uznania ustanowienia zastawu na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1, pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.