Ustanowienie zastawu rejestrowego na znacznych aktywach

Numer raportu: 
4/2010
Data publikacji: 
poniedziałek, luty 1, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. we Wrocławiu informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, podmiotem dominującym wobec Hutmen S.A., umowę dotyczącą ustanowienia na rzecz Impexmetal S.A. zastawu rejestrowego na akcjach Walcowni Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A. Ustanowienie zastawu rejestrowego związane jest z porozumieniem, na mocy którego Impexmetal, na wniosek Hutmen, udzielił awalu na wekslu własnym in blanco wystawionym przez Hutmen S.A. na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. z kwotą wekslową do 20.000.000,00 PLN według deklaracji wekslowej. Na dzień 31.12.2009 r. bilansowa wartość akcji WM Dziedzice S.A. będących w posiadaniu Hutmen S.A., a objętych zastawem na rzecz Impexmetal S.A. wynosiła 22 781 831,90 PLN. Kryterium uznania aktywów za znaczące: Wartość aktywów objętych zastawem ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. § 5 ust. 1 pkt 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.