Uzupełnienie porządku ZWZ

Numer raportu: 
10/2011
Data publikacji: 
poniedziałek, Czerwiec 6, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że otrzymał żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki. Żądanie zawiera projekt uchwały w tej sprawie, który zostaje załączony do niniejszego komunikatu. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 K.s.h., Zarząd Hutmen S.A. informuje, że zostaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., zwołanego na dzień 22 czerwca 2011 roku w Warszawie, zawarty w RB nr 9/2011 opublikowanym w dniu 27 maja 2011 roku, o punkt dotyczący zmian w Statucie Spółki. Po uzupełnieniu, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego w Warszawie w dniu 22 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2010, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków, 9) Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2010, b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2010, c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2010, d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2010, e) Sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2010, f) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, g) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 14) Zamknięcie obrad. W związku z pkt. 10 porządku obrad Zarząd Hutmen S.A. przedstawia projektowane zmiany Statutu: Zmienia się § 17 Statutu o dotychczasowej treści: "§ 17 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 2. Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś jedną trzecią członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki. 3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu, ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej, dokonane na podstawie niniejszego przepisu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 4. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne. 5. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." na następującą: "§ 17 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej, dokonane na podstawie niniejszego przepisu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono." Ponadto Zarząd informuje, że treść ogłoszenia zmiany porządku obrad oraz projekt uchwały dołączony do żądania umieszczenia sprawy w porządku obrad zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.