Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D

Numer raportu: 
23/2007
Data publikacji: 
środa, luty 14, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu , informuje że: 1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 57/07 z dnia 22 stycznia 2007 r., w dniu 13 lutego 2007 r., zarejestrował 17.064.180  praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Hutmen S.A. o wartości nominalnej 10 złotych każda i nadał im kod PLHUTMN00082.
2. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 113/2007 z dnia 14 lutego 2007 r., postanowił:
-wprowadzić z dniem 15 lutego 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 17.064.180 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Hutmen S.A. o wartości nominalnej 10 złotych każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHUTMN00082,
-określić dzień pierwszego notowania praw do akcji, o których mowa powyżej, na dzień 15 lutego 2007 r.,
-notować prawa do akcji spółki Hutmen S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą HUTMEN-PDA i oznaczeniem HTMA.

Podstawa prawna:
§ 43 RRM z dnia 16 października 2001 r.