Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 
55/2007
Data publikacji: 
środa, Lipiec 4, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2007 roku, Rada Nadzorcza Hutmen S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 18, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 73, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzanych za rok obrotowy 2007. Hutmen S.A. korzystała z usług ww audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2002, 2003, 2005 i 2006. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 r.