Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 
21/2008
Data publikacji: 
piątek, Sierpień 29, 2008
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2007 roku, Rada Nadzorcza Hutmen S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 144, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzanych za rok obrotowy 2008. Hutmen S.A. nie korzystała z usług ww audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 r.