Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 
15/2010
Data publikacji: 
środa, Lipiec 14, 2010
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2010 roku, Rada Nadzorcza Hutmen S.A., głosując w trybie głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się, podjęła uchwałę, datowaną na dzień 9 lipca 2010 roku, w sprawie wyboru Firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 73, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzanych za rok obrotowy 2010. Umowa na świadczenie usług zostanie zawarta na okres 1 roku. Hutmen S.A. korzystała z usług ww audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2003, 2005, 2006, 2007 i 2009. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r.