Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 
14/2012
Data publikacji: 
wtorek, Lipiec 17, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Hutmen S.A., w dniu 17 lipca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 73, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzanych za rok obrotowy 2012. Umowa na świadczenie usług zostanie zawarta na okres 1 roku. Hutmen S.A. korzystała z usług ww audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2009, 2010 i 2011. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.