Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 
14/2013
Data publikacji: 
czwartek, Lipiec 25, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Hutmen S.A., głosując przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 73, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzanych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Umowa na świadczenie usług zostanie zawarta na okres badania sprawozdań za 2013 rok. Hutmen S.A. korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2005-2007 i 2009-2012. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.