Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 
32/2015
Data publikacji: 
czwartek, Lipiec 9, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Hutmen S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 73, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia: przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hutmen S.A. i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz badania sprawozdania jednostkowego Hutmen S.A. i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Umowa na świadczenie usług zostanie zawarta na okres badania sprawozdań za 2015 rok. Hutmen S.A. korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2005-2007 i 2009-2014. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r