Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 
22/2016
Data publikacji: 
czwartek, Lipiec 14, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Hutmen S.A. wybrała firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóła komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 do przeglądu śródrocznego sprawozdania Hutmen S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, a także do badania sprawozdania Hutmen S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóła komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Umowa z firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu. Hutmen S.A. korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2005-2007 i 2009-2015. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości) i normami zawodowymi. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.