Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% na ZWZ

Numer raportu: 
8/2014
Data publikacji: 
wtorek, Lipiec 1, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2014 r.: 1.Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 78,73% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 30 czerwca 2014 r. 2.Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 3.145.196 sztuk akcji, stanowiących 12,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.145.196 głosów, stanowiących 19,73% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 30 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.