Wykluczenie akcji Hutmen S.A. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Numer raportu: 
12/2017
Data publikacji: 
środa, Kwiecień 12, 2017
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 kwietnia 2017 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 362/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Hutmen S.A. Zgodnie z ww. uchwałą, Zarząd Giełdy postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 18 kwietnia 2017 r. akcje Spółki oznaczone kodem "PLHUTMN00017". Jednocześnie Spółka informuje, że Zarząd Spółki umocowany na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2017 r. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. złożył również wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o wycofanie akcji z depozytu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.