Wyniki subskrypcji akcji serii D

Numer raportu: 
20/2007
Data publikacji: 
poniedziałek, luty 12, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN SA we Wrocławiu podaje do wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 27 października 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2007 roku. Zapisy podstawowe i dodatkowe na akcje serii D były przyjmowane w dniach od 22 do 26 stycznia 2007 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 stycznia 2007 roku.
2. Data przydziału akcji: 9 lutego 2007 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4.  Stopa redukcji zapisów na akcje:
 Stopa redukcji przydziałów na akcje serii D, na które zostały złożone zapisy dodatkowe wyniosła 99,73%.
5 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
a) w ramach zapisów podstawowych złożono zapisy na 16.905.490 akcji serii D,
b) w ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 57.946.212 akcji serii D.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji :
17.064.180 akcji serii D.
7. Cena, po jakiej były obejmowane akcje serii D wynosiła 10 PLN.
8. liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii D
a) w ramach zapisów podstawowych złożono 5.417 zapisów,
b) w ramach zapisów dodatkowych złożono 660 zapisów.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii D w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
a) w ramach zapisów podstawowych akcje przydzielono 5.417 osobom,
b) w  ramach zapisów dodatkowych akcje przydzielono 660 osobom.
10. akcje nie były obejmowane przez subemitentów ( nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi  170.641.800 PLN.
12. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 1.189.000 PLN, z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym podatek PCC)  861.403 PLN,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0 PLN,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 202.100 PLN,
d) koszty promocji oferty 15.300 PLN.
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, opłaty za notowania) wyniosły 110.197 PLN.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. Wydatki poniesione w 2006 roku zostały ujęte w księgach rachunkowych za rok 2006, jako pozycja aktywów.
Kwota wydatków poniesionych w 2006 roku  zostanie wykazana jako pozycja aktywów w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Łączna kwota wydatków poniesionych w 2006 i 2007 roku, pomniejszy kapitał zapasowy.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,0697 PLN.
Podstawa prawna:
§ 33 ust 1RMF z dnia 19 października 2005 r.