Żądanie Akcjonariusza zwołania NWZ

Numer raportu: 
39/2015
Data publikacji: 
piątek, Październik 2, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 1 października 2015 r. do Spółki wpłynęło żądanie z dnia 1 października 2014 r. od SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. tj. akcjonariusza Spółki posiadającego łącznie 4.843.908 sztuk akcji Spółki, co stanowi 18,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako akcjonariusz spółki Hutmen S.A. zażądała zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. i umieszczenia w porządku obrad tego NWZ następujących spraw: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w Warszawie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8.Zamknięcie obrad. Ponadto Spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o oświadczyła, że stosownie do postanowień art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest uprawniona do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. Zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przekazania żądania Zarządowi Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne