Żądanie akcjonariuszy zwołania NWZ

Numer raportu: 
14/2014
Data publikacji: 
piątek, Październik 3, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 3 października 2014 r. do Spółki wpłynęło żądanie z dnia 3 października 2014 r. od Impexmetal S.A. oraz Impex-Invest Sp. z o.o. tj. akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 16.696.355 sztuk akcji Spółki (odpowiednio Impexmetal S.A. - 4.146.355 sztuk akcji, Impex-Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 sztuk akcji), co stanowi 65,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. Impexmetal S.A. oraz Impex-Invest Sp. z o.o. działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) ("Ustawa") zażądały zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. i umieszczenia w porządku obrad tego NWZ następujących spraw: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad. W żądaniu Impexmetal S.A. oraz Impex-Invest Sp. z o.o. wskazały, że "w dniu 25 września 2014r. na podstawie art. 74 ust. 1 oraz 91 ust. 6 "Ustawa" Impexmetal S.A., Impex-Invest Sp. z o.o., Boryszew S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. działając wspólnie jako Wzywający ogłosiły wezwanie do zapisywanie się na sprzedaż do 8.869.415 (słownie: ośmiu milionów ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu piętnastu) akcji zwykłych na okaziciela spółki HUTMEN S.A. wypełniając tym samym dyspozycję art. 91 ust. 6 Ustawy, nakładającą obowiązek uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do postanowień art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 91 ust. 5 Ustawy, Impexmetal S.A. oraz Impex-Invest Sp. z o.o. są upoważnione do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad, w tym sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki." Zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotowe Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przekazania żądania Zarządowi Emitenta. Podstawa prawna: art. Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne