Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Numer raportu: 
2/2007
Data publikacji: 
czwartek, Styczeń 11, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie, w którym Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zatwierdzeniu, w dniu 10 stycznia 2007 roku, prospektu emisyjnego akcji serii „D” Hutmen S.A. Prospekt emisyjny 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda, które oferowane są do nabycia dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w wykonaniu przysługującego im prawa poboru, zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 12 stycznia 2007 roku.
Prospekt w wersji elektronicznej zostanie udostępniony w sieci internet na stronie Hutmen S.A.: www.hutmen.pl oraz na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: www.gpw.pl.
Inwestorzy mogą uzyskać wersję drukowaną prospektu w siedzibie Hutmen S.A. we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241.
Publiczna subskrypcja zostanie przeprowadzona według poniższego harmonogramu:
15 stycznia 2007 r. – Początek obrotu praw poboru na GPW
22 stycznia 2007 r. - Otwarcie Publicznej Subskrypcji / Początek okresu składania zapisów podstawowych i dodatkowych
23 stycznia 2007 r.- Koniec obrotu praw poboru na GPW
26 stycznia 2007 r. - Koniec okresu składania zapisów podstawowych i dodatkowych
9 lutego 2007 r. - Ostateczny termin zakończenia Publicznej Subskrypcji
16 lutego 2007 r. - Ostateczny termin przydziału Akcji serii D.