Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta - przekroczenie progu umowy znaczącej

Numer raportu: 
18/2012
Data publikacji: 
piątek, Wrzesień 28, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie, że w dniu dzisiejszym Zarząd Walcowni Metali "Dziedzice" S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A., podpisał aneksy do umowy kredytowej nr U0001485918910 o Kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30 grudnia 2010 roku oraz do umowy kredytowej nr U0001486068283 Limitu Wierzytelności z dnia 30 grudnia 2010 roku. Obie umowy zostały zawarte pomiędzy Alior Bank Spółką Akcyjną ("Bank") z siedzibą w Warszawie oraz Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. ("Kredytobiorca") z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Przedmiotem umowy kredytowej nr U0001485918910 jest Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 16 milionów złotych, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz spłatę zobowiązań Kredytobiorcy na następujących warunkach: stawka WIBOR 1M + marża banku oraz prowizje: przygotowawcza i z tytułu wpłat przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na zabezpieczenie spłaty kredytu wobec Banku Kredytobiorca ustanowi lub spowoduje ustanowienie następujących zabezpieczeń: sądowy zastaw rejestrowy na zapasach i produkcja w toku, potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu, niepotwierdzony przelew wierzytelności z tytułu stałej współpracy od kontrahentów, poręczenie za kredyt, pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego Kredytobiorcy, blokada środków, które będą wpływać na rachunek pomocniczy. Termin spłaty kredytu wyznaczono do dnia 30 września 2013 roku. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. Jednocześnie Zarząd informuje, że łączna wartość umów podpisanych przez spółkę zależną od Emitenta z Alior Bank Spółka Akcyjna od dnia 30 września 2012 roku wyniesie 26 milionów złotych. Umową o najwyższej wartości jest umowa powyżej opisana. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW