Zawarcie kolejnej umowy faktoringowej przez spółkę zależną od Emitenta - przekroczenie progu umowy znaczącej

Numer raportu: 
17/2012
Data publikacji: 
czwartek, Sierpień 23, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie, że w dniu 22 sierpnia 2012 roku Zarząd Walcowni Metali "Dziedzice" S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A., otrzymał drugostronnie podpisaną kolejną Umowę Faktoringową nr 1621/2051/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku, zawartą pomiędzy BZ WBK Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") a Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (dalej "Faktorant). Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie usług faktoringowych na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Faktoringowych. Maksymalny limit faktoringowy powyższej umowy wynosi 6 milionów złotych do dnia 31 sierpnia 2012 r. i 15 milionów złotych od dnia 1 września 2012 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że łączny limit faktoringowy z tytułu obu zawartych umów faktoringowych przez WM Dziedzice od dnia 1 września 2012 roku wyniesie 25 milionów złotych. Zabezpieczenie umów faktoringu stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Faktoranta, hipoteka do kwoty 10 milionów złotych na nieruchomości zabudowanej, położonej w Czechowicach-Dziedzicach (KW KA1P/00049826/8), porozumienie trójstronne do Umowy Ubezpieczenia Wierzytelności Handlowych. Umowy zostały podpisane na czas nieokreślony. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych. Pozostałe postanowienia Umowy faktoringu nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie w tego typu umowach. Umowa faktoringu nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa faktoringu nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW