Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Numer raportu: 
69/2007
Data publikacji: 
czwartek, Grudzień 13, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki trójstronnie podpisana umowa z dnia 14 listopada 2007 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie Mennicy Polskiej S.A. następujących krążków monetarnych:
Łączna ilość krążków monetarnych będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 1867,15 ton.
Łączna wartość umowy wynosi 47.588.812,00 PLN.
Umowa została zawarta na czas określony od 15.11.2007r. do 31.12.2008r.
Kara umowna została określona w wysokości 0,2% wartości opóźnionych dostaw krążków za każdy dzień zwłoki, aczkolwiek ograniczonej maksymalnie do 5% ich wartości.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW