Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Numer raportu: 
2/2008
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 28, 2008
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał umowę z dnia 21 grudnia 2007 roku zawartą pomiędzy Emitentem a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych.
Łączna ilość wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 15.100 ton.
Szacowana wartość umowy wynosi: 311.000.000 PLN.
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW