Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Numer raportu: 
5/2008
Data publikacji: 
środa, Styczeń 30, 2008
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał umowę z dnia 21 grudnia 2007 roku zawartą pomiędzy Emitentem a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem w/w umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. do HUTMEN S.A. katod miedzianych.
Łączna ilość katod będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 1.200 ton.
Szacunkowa wartość umowy wynosi: 35.000.000,00 PLN.
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW