Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Numer raportu: 
1/2012
Data publikacji: 
piątek, Styczeń 13, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 stycznia 2012 roku, drugostronnie podpisał umowę zawartą pomiędzy Emitentem, a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych. Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 9.800 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 12.400 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, wynosi: 268.736 tys. zł netto za dostawy ilości bazowej oraz 340.118 tys. zł netto za dostawy z uwzględnieniem opcji Kupującego. Zabezpieczeniem roszczeń przysługujących sprzedającemu względem Hutmen S.A. jest zastaw rejestrowy na środkach trwałych Emitenta o wartości nie niższej niż 8.000 tys. zł. oraz weksel własny z deklaracją wekslową do kwoty 8.000 tys. zł. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW