Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Numer raportu: 
1/2014
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 27, 2014
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 stycznia 2013 roku, drugostronnie podpisał umowę zawartą pomiędzy Emitentem a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych. Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 9 200 (dziewięć tysięcy dwieście) ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 12 100 (dwanaście tysięcy sto) ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa. Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, wynosi: ok. 212,4 mln (dwieście dwanaście milionów czterysta tysięcy) złotych netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 279,4 mln (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy) złotych netto za dostawy z uwzględnieniem opcji Kupującego. Zabezpieczeniem roszczeń przysługujących sprzedającemu względem Hutmen S.A. jest zastaw rejestrowy na środkach trwałych Emitenta o wartości nie niższej niż 5 mln (pięć milionów) złotych oraz weksel własny z deklaracją wekslową do kwoty 5 mln (pięć milionów) złotych. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Strony mają prawo przedłużyć czas trwania umowy o dwa lata (maksymalnie do końca roku 2016). Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW