Zawarcie umów znaczących przez Emitenta i podmiot zależny od Emitenta

Numer raportu: 
13/2012
Data publikacji: 
czwartek, Maj 31, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A.. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku zawarł z Zarządem Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., umowę objęcia 4.731.458 sztuk akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 4,- złote każda, za cenę emisyjną 7,82 zł każda, o wartości łącznej 37.000.001,56 zł, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. oraz umowę potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności przysługujących Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. z tytułu opłacenia obejmowanych akcji z wierzytelnościami należnymi Hutmen S.A. z tytułu dostaw, pożyczek i odsetek o tej samej wartości, Jednocześnie, Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż otrzymał od Zarządu Walcowni Metali "Dziedzice" S.A., podmiotu zależnego od Hutmen S.A.. zawiadomienie o zawarciu przez Zarząd Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. umowy z Impexmetal S.A., podmiotu dominującego wobec Hutmen S.A., umowy objęcia 3.196.931 sztuk akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 4,- złote każda, za cenę emisyjną 7,82 zł każda, o wartości łącznej 25.000.001,42 zł oraz umowy potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności o tej samej wartości. Wykonanie umów uzależnione jest od postanowienia właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. Kryterium uznania umów za znaczące – wartość umów przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A. i WM "Dziedzice" S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW