Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od emitenta (informacja poufna)

Numer raportu: 
3/2013
Data publikacji: 
czwartek, luty 7, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Walcownia Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółka zależna od Emitenta, zawarła z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytową na kwotę 22.000.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych). Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Termin ostatecznej spłaty kredytu został określony na dzień 05.02.2014 r. Podstawowymi zabezpieczeniami kredytu są: weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, zastaw rejestrowy zabezpieczający wierzytelność na zapasach o wartości 22.500.000 zł, poręczenie za kredyt, hipoteka do kwoty 28.000.000 zł na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy w miejscowości Czechowice-Dziedzice, potwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż uzyskanie kredytu może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie