Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

Numer raportu: 
25/2015
Data publikacji: 
środa, Maj 20, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu z dnia 10 kwietnia 2012 r., na mocy którego dotychczasowa umowa kredytowa została przekształcona w umowę limitu kredytu wielocelowego z jednoczesnym zwiększeniem limitu kredytowego do kwoty 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki i na finansowanie podatku VAT. Limit został udzielony na okres do 31 maja 2016 r. Oprocentowanie kredytu wg formuły WIBOR 1M+ marża. Zabezpieczeniem spłaty ww. kredytu są: hipoteka na nieruchomości Spółki położonej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, do wysokości 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych, cesja z praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości Spółki proporcjonalnie do zaangażowania finansowego, cesja z praw z polisy ubezpieczenia maszyn stanowiących zabezpieczenie kredytu, umowna klauzula potrącenia wierzytelności Banku z rachunku bieżącego otwartego w PKO BP S.A., weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty bieżącego zadłużenia, zastaw rejestrowy na wybranych maszynach Hutmen S.A. w kwocie 5.247 tys. złotych, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku.