Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
9/2015
Data publikacji: 
piątek, Styczeń 30, 2015
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., iż Zarząd WM Dziedzice S.A. w dniu dzisiejszym drugostronnie podpisał umowę ramową dostawy cynku z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie sprzedaży cynku do Walcowni Metali Dziedzice S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku. Transakcje są dokonywane na podstawie bieżących zamówień. Cena jednostkowa za tonę cynku dostarczonego w ramach poszczególnych dostaw jest oparta na formule powiązanej z notowaniem metali na LME. Szacowana wartość umowy w dniu jej podpisania wynosi ok. 33,6 milionów złotych netto, tj. 10% kapitałów własnych emitenta. W umowie nie ustanowiono zabezpieczeń roszczeń przysługujących sprzedającemu względem WM Dziedzice S.A. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – szacowana wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.