Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
14/2015
Data publikacji: 
czwartek, Marzec 19, 2015
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od WM Dziedzice S.A., spółki zależnej od Emitenta informację, iż w dniu wczorajszym suma wartości poszczególnych dostaw złomów zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach umowy ramowej przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Spółka WM Dziedzice S.A. podpisała w dniu 28 stycznia br. umowę ramową zakupu i dostawy złomów od spółki KARO BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Umowa jest deklaracją sprzedaży i dostawy złomów będących przedmiotem umowy do WM Dziedzice S.A. i została zawarta na czas nieokreślony. Postanowienia umowy nie precyzują harmonogramów i wartości dostaw. Przewidują, iż transakcje dokonywane są na podstawie bieżących zamówień składanych przez WM Dziedzice S.A.. Cena jednostkowa za tonę złomów dostarczonych w ramach poszczególnych dostaw oparta jest na formule powiązanej z notowaniem metali na LME. Łączna wartość złomów zakupionych w ramach realizacji powyższej umowy, w okresie do dnia 18.03.2015 r. osiągnęła wartość 24,6 mln złotych netto. W umowie nie ustanowiono zabezpieczeń roszczeń przysługujących sprzedającemu względem spółki. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – suma wartości poszczególnych dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach przedmiotowej umowy, w dniu 18 marca br. przekroczyła 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW