Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: 
1/2007
Data publikacji: 
środa, Styczeń 3, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że spółka otrzymała drugostronnie podpisaną umowę z Impexmetal S.A., na mocy której, Hutmen S.A. przejął zadłużenie  WM Dziedzice S.A., podmiotu zależnego od Hutmen S.A., z tytułu pożyczek udzielonych WM Dziedzice S.A. przez Impexmetal S.A. Przedmiotem umowy są następujące pożyczki udzielone WM Dziedzice przez Impexmetal S.A.:
1. pożyczka w kwocie 12.000.000 PLN, z terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2007 r.,
2. pożyczka w kwocie 10.000.000 PLN, z terminem spłaty w dniu 28 lutego 2007 r.,
3. pożyczka w kwocie 5.000.000 PLN, z terminem spłaty w dniu 13 czerwca 2007 r.
Wyżej wymienione pożyczki do dnia zawarcia umowy nie zostały spłacone.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna wartość zadłużenia WM Dziedzice S.A., przejmowanego na podstawie ww. umowy, przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A.  

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 r.