Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: 
3/2007
Data publikacji: 
środa, Styczeń 17, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2007 r. Spółka zawarła z Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotem dominującym w stosunku do Hutmen S.A., umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności. Na zasadzie art. 14 § 4 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Strony postanowiły, że opłacenie 8.344.414 akcji serii D Hutmen S.A. przez Impexmetal S.A. nastąpi w drodze umownego potrącenia niespłaconych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności Impexmetal S.A. w stosunku do Hutmen S.A., z tytułu udzielonych pożyczek i dostaw produktów, w łącznej kwocie 83.444.140 PLN,  z wierzytelnością Hutmen S.A. w stosunku do Impexmetal S.A. z tytułu wkładu na 8.344.414 akcji serii D w kwocie 83.444.140 PLN.  Umowa zawiera warunek rozwiązujący, związany z ewentualnym nie dojściem emisji do skutku.
Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość przedmiotu umowy przekracza 10 % kapitałów własnych.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3 RRM z dnia 16 października 2001 r.