Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: 
30/2007
Data publikacji: 
piątek, Marzec 23, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż do spółki wpłynęła wielostronnie podpisana umowa z Bankiem ABN AMRO Bank (Polska) S.A., na mocy której Bank udzielił poniższym podmiotom odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie: - Hutmen S.A. – limit 5.000.000 PLN
- Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. – limit 20.000.000 PLN
- Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. – limit 25.000.000 PLN.
Łączny limit kredytowy nie może przekroczyć kwoty 45.000.000 PLN.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. i Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. są podmiotami zależnymi od Hutmen S.A.

Zabezpieczeniem kredytu udzielonego Hutmen S.A. jest:
a) cesja należności od kontrahentów o wartości nie niższej niż 5.000.000 PLN,
b) przewłaszczenie środków trwałych, zaakceptowanych przez Bank, o wartości księgowej nie niższej niż 6.000.000 PLN

Oprocentowanie kredytu: WIBOR Y/N + marża Banku

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna wartość udzielonych kredytów przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A.