Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: 
43/2007
Data publikacji: 
piątek, Kwiecień 27, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że otrzymał drugostronnie podpisaną umowę zawartą w dniu 10 kwietnia 2007 roku, z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A, na mocy której Bank udzielił Hutmen S.A. kredytu obrotowego w kwocie 25.000.000 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2008 roku. Warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ponadto Bank przedłużył do dnia 31 grudnia 2008 r. kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000 zł oraz 15.000.000 zł.
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna kwota udzielonych przez Bank kredytów przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A.