Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: 
53/2007
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 15, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęła wielostronnie podpisana umowa z BRE Bank S.A., na mocy której Bank udzielił poniższym podmiotom odnawialnego kredytu w rachunkach bieżących w wysokości nie przekraczającej 43.000.000 PLN, w tym: - Hutmen S.A. – do wysokości 10.000.000 PLN,
- Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. – do wysokości 30.000.000 PLN,
- Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. – do wysokości 3.000.000 PLN,
z terminem spłaty do 30 czerwca 2009 roku.

Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. i Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. są podmiotami zależnymi od Hutmen S.A.

Zabezpieczeniem kredytu udzielonego Hutmen S.A. jest:
a) cesja należności od kontrahentów o wartości nie niższej niż 20.000.000 PLN,
b) weksel in blanco
Oprocentowanie kredytu: WIBOR O/N + marża Banku

Jednocześnie Zarząd HUTMEN S.A. udzielił poręczenia spłaty powyższego kredytu wraz z kosztami finansowymi. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału kredytu dostępnego dla Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. oraz Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. w łącznej wysokości 33.000.000 PLN.
Poręczenie jest ważne do 31 grudnia 2009 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna kwota udzielonych przez Bank kredytów przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A.