Zawarcie znaczącej umowy przez emitenta

Numer raportu: 
11/2013
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 28, 2013
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym suma wartości poszczególnych dostaw surowców zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach umowy ramowej przekroczyła 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. Spółka Hutmen S.A. podpisała w dniu 14 stycznia br. umowę ramową zakupu surowców od spółki Goolips Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa jest deklaracją sprzedaży i dostawy surowców będących przedmiotem umowy w ilości do 6000 ton w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Postanowienia umowy nie precyzują harmonogramów i wartości dostaw. Przewidują, iż transakcje dokonywane są na podstawie bieżących zamówień składanych przez Hutmen S.A. Cena jednostkowa za tonę surowców dostarczonych w ramach poszczególnych dostaw oparta jest na formule powiązanej z notowaniem metali na LME. Łączna wartość surowców zakupionych w ramach realizacji powyższej umowy, w okresie do dnia 28.06.2013 r. przekroczyła wartość 23,9 mln złotych netto. W umowie nie ustanowiono zabezpieczeń roszczeń przysługujących sprzedającemu względem Hutmen S.A. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – suma wartości poszczególnych dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach przedmiotowej umowy w dniu 28 czerwca br. przekroczyła 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW