Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
17/2011
Data publikacji: 
wtorek, Sierpień 9, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że otrzymał od Walcowni Metali "Dziedzice" S.A., podmiotu zależnego od Hutmen S.A., zawiadomienie, iż 8 sierpnia otrzymała ona drugostronnie podpisaną umowę zawartą pomiędzy Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. i Spółką Schwermetall Halbzeugwerk GmbH &CO.KG z siedzibą w Stolberg, Niemcy. Przedmiotem ww. umowy jest dostawa przez Schwermetall Halbzeugwerk GmbH &CO.KG taśm do produkcji krążków monetarnych. Szacunkowa ilość taśm będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie od sierpnia do końca grudnia 2011 roku wyniesie 970 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych taśm została ustalona jako iloczyn uzgodnionej w umowie ceny przerobu, dopłat do metalu oraz poszczególnych składników stopowych właściwych dla danego stopu wycenianych dla poszczególnych lotów wysyłkowych z uzgodnionego okresu wg notowań Cash Seller and Settlement na Londyńskiej Giełdzie Metali i oficjalnego kursu EUR/USD wg ECB z okresu zbieżnego z okresem praisowania. Szacowana wartość umowy w 2011 roku, według aktualnych cen miedzi, wynosi: 26 400 tys. zł netto za dostawy szacunkowych ilości 970 ton. Umowa została zawarta na czas nieokreślony od 1 sierpnia 2011r. na dostawy około 2 do 3 tys. ton taśm rocznie, z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym jednak nie wcześniej niż 31 grudnia 2013 roku dla dostaw realizowanych do końca 2014 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – prognozowana wartość umowy w okresie 12 miesięcy przekroczy 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW