Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta

Numer raportu: 
13/2013
Data publikacji: 
piątek, Lipiec 19, 2013
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., iż Zarząd WM Dziedzice S.A. w dniu dzisiejszym podpisał umowę ramową sprzedaży złomów ze Spółką KARO BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem umowy jest deklaracja sprzedaży i dostawy złomów do Walcowni Metali Dziedzice S.A. Transakcje są dokonywane na podstawie bieżących zamówień. Umowa dotyczy wszystkich transakcji zawartych od 1 stycznia 2013 roku przez obie Strony i została zawarta na czas nieokreślony. Cena jednostkowa za tonę złomów dostarczonych w ramach poszczególnych dostaw jest oparta na formule powiązanej z notowaniem metali na LME. Łączna wartość zakupionych złomów w dniu podpisania niniejszej umowy przekroczyła wartość 23,9 milionów złotych netto, tj. 10% kapitałów własnych emitenta. W umowie nie ustanowiono zabezpieczeń roszczeń przysługujących sprzedającemu względem WM Dziedzice S.A. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – suma wartości poszczególnych dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w dniu podpisania ww. umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW