Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
4/2015
Data publikacji: 
środa, Styczeń 14, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał zawiadomienie, że w dniu 13.01.2015 r. Zarząd Walcowni Metali "Dziedzice" S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A., drugostronnie podpisał umowę z dnia 17 grudnia 2014 roku zawartą pomiędzy Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie a Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Umowa została zawarta na okres od 15.12.2014 r. do 30.11.2015 r. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostarczanie, w okresie od grudnia 2014 r. do końca listopada 2015 r., do Mennicy Polskiej S.A. krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 34 524 122,88 złotych. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych. Sprzedaż wyrobów Spółki, których dostawy będą realizowane od grudnia 2014 r. do końca listopada 2015 r. została zabezpieczona na rynku walut poprzez zakup 9 800 000 USD o wartości nominalnej 32 693 734 złotych. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: