Zawiadomienia osób zobowiązanych

Numer raportu: 
33/2007
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Boryszew S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Impexmetal S.A. oraz Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienia, że w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie rejestracji zmiany kapitału zakładowego spółki Hutmen S.A., Boryszew S.A. stał się pośrednio poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A. właścicielem 15.695.196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawnia do 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 61,32% ogólnej liczby głosów.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, Boryszew S.A. , poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A., posiadał pośrednio 4.651.998 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 54,52% kapitału zakładowego Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniały do 4.651.998 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 54,52% ogólnej liczby głosów.
Oprócz wyżej wymienionych akcji Boryszew S.A. posiadał pośrednio 11.043.198 praw do 11.043.198 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D Hutmen S.A.

Osoby zobowiązane do złożenia informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi