Zawiadomienia osób zobowiązanych

Numer raportu: 
20/2012
Data publikacji: 
poniedziałek, Listopad 5, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Hutmen S.A., będących w posiadaniu Impexmetal S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A. oraz Impex-invest Sp. z o.o. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji zbycia: - Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, 4. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 5. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 6. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 30 października 2012 roku, 7. Opis transakcji: - wniesienie przez Impexmetal S.A. 450.000 sztuk akcji Hutmen S.A. jako aportu niepieniężnego na rzecz Impex-invest Sp. z o.o., spółki zależnej od Impexmetal S.A., 8. Miejsce zawarcia transakcji: - Warszawa 9. Tryb zawarcia transakcji: - poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi