Zawiadomienia osób zobowiązanych

Numer raportu: 
16/2013
Data publikacji: 
wtorek, Wrzesień 3, 2013
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A. (podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A.) oraz Impex-invest Sp. z o.o., zawiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Hutmen S.A., będących w posiadaniu Impexmetal S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A. oraz Impex-invest Sp. z o.o. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji zbycia: - Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, 4. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 5. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 6. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 30 sierpnia 2013 roku, 7. Opis transakcji: - wniesienie w dniu 30 sierpnia 2013 r. przez Impexmetal S.A. 5.500.000 akcji spółki Hutmen S.A. jako wkładu niepieniężnego na rzecz spółki Impex-invest Sp. z o.o. (średnia cena za 1 akcję: 3,43 zł). 8. Miejsce zawarcia transakcji: - Warszawa 9. Tryb zawarcia transakcji: - poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi