Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
32/2007
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 27, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Impexmetal S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A. oraz od Boryszew S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Impexmetal S.A. zawiadomienia, datowane na dzień 26 marca 2007 roku, w których wyżej wymienione podmioty informują, że w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie rejestracji zmiany kapitału zakładowego spółki Hutmen S.A., Boryszew S.A. stał się pośrednio poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A. właścicielem 15.695.196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawnia do 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 61,32% ogólnej liczby głosów.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, Boryszew S.A. , poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A., posiadał pośrednio 4.651.998 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 54,52% kapitału zakładowego Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniały do 4.651.998 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 54,52% ogólnej liczby głosów.
Oprócz wyżej wymienionych akcji Boryszew S.A. posiadał pośrednio 11.043.198 praw do 11.043.198 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D Hutmen S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe