Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
34/2007
Data publikacji: 
środa, Marzec 28, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie, iż poprzez Boryszew S.A., spółkę od niego zależną, podmiot dominujący w stosunku do Impexmetal S.A. oraz Impexmetal S.A., podmiot dominujący w stosunku do Hutmen S.A., w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie rejestracji zmiany kapitału zakładowego spółki Hutmen S.A., stał się pośrednio poprzez ww. podmioty zależne właścicielem 15.695.196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawnia do 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 61,32% ogólnej liczby głosów.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, Pan Roman Krzysztof Karkosik, poprzez podmioty zależne, posiadał pośrednio 4.651.998 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 54,52% kapitału zakładowego Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniały do 4.651.998 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 54,52% ogólnej liczby głosów.
Oprócz wyżej wymienionych akcji, Pan Roman Krzysztof Karkosik. posiadał pośrednio poprzez podmioty zależne 11.043.198 praw do 11.043.198 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D Hutmen S.A.

Podstawa prawna:
art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi