Zawiadomienie o nabyciu akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
59/2007
Data publikacji: 
piątek, Sierpień 24, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Impexmetal S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A. oraz od Boryszew S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Impexmetal S.A. zawiadomienia, datowane na dzień 23 sierpnia 2007 roku, w których wyżej wymienione podmioty informują, że w wyniku rozliczenia w dniach 21 i 22 sierpnia 2007 roku transakcji nabycia 306.000 sztuk akcji Hutmen S.A. (zlecenia złożone przez Impexmetal S.A., spółkę zależną od Boryszew S.A.) na sesjach giełdowych w dniach 16, 17, i 21 sierpnia 2007 roku, zmienił się o więcej niż 1% udział Impexmetal S.A. bezpośrednio, a Boryszew S.A. pośrednio, w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Hutmen S.A. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji Impexmetal S.A. bezpośrednio, a Boryszew S.A. pośrednio, posiadały 15.695.196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 61,32% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawniało do 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 61,32% ogólnej liczby głosów na WZ. Na dzień sporządzenia zawiadomień, Impexmetal S.A. bezpośrednio, a Boryszew S.A. pośrednio, posiadają 16.001.196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 62,51% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawnia do 16.001.196 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 62,51% ogólnej liczby głosów na WZ.