Zawiadomienie o postanowieniu sądu w sprawie wstrzymania likwidacji spółki zależnej

Numer raportu: 
29/2008
Data publikacji: 
piątek, Listopad 28, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., podmiotu zależnego od Hutmen S.A. zawiadomienie, w którym spółka ta poinformowała o otrzymaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy z dnia 21 listopada 2008 roku  zgodnie z którym w/w sąd postanowił: zabezpieczyć powództwo  Skarbu Państwa zastępowanego przez Prokuratorię Generalną o uchylenie uchwał o następujących numerach: 4, 5, 6, 7, i 8 podjętych przez NWZ Spółki w dniu 26 września 2008 roku poprzez: 1. Unormowanie praw i obowiązków stron niniejszego postępowania na czas do jego prawomocnego zakończenia w ten sposób że:
• zakazuje likwidatorowi pozwanej Spółki podejmowania czynności prawnych i innych działań   zmierzających do zakończenia wszelkich interesów bieżących pozwanej Spółki,
• zakazuje likwidatorowi pozwanej Spółki podejmowania czynności prawnych lub innych działań zmierzających do upłynnienia majątku Spółki w szczególności zakazuje zbywania środków trwałych w tym i nieruchomości należących do pozwanej Spółki,
2. Nakazanie wpisania do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będących własnością Spółki ostrzeżenia  że w Sądzie Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt XIII GC 293/08 toczy się postępowanie o uchylenie w/w uchwal Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej