Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.

Numer raportu: 
10/2007
Data publikacji: 
piątek, Styczeń 26, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Impexmetal S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A. oraz od Boryszew S.A. podmiotu dominującego w stosunku do Impexmetal S.A. zawiadomienia, datowane na dzień 26 stycznia 2007 roku, w których wyżej wymienione podmioty informują, że w wyniku rozliczenia, w dniach 19 i 22 stycznia 2007 roku, transakcji sprzedaży przez Impexmetal S.A.86.000 sztuk akcji spółki Hutmen S.A. (zlecenia złożone na sesjach giełdowych w dniach 16 i 17 stycznia 2007 r.) oraz rozliczenia transakcji nabycia 43.000 praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A., zmienił się o więcej niż 1% udział bezpośredni i pośredni tych podmiotów w ogólnej liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach Hutmen S.A., wynikających z posiadanych akcji. Natomiast nie uległa zmianie suma głosów wynikających z posiadanych akcji i akcji do objęcia których uprawniają posiadane prawa poboru akcji serii D. Przed rozliczeniem ww. transakcji Impexmetal S.A. bezpośrednio, a Boryszew S.A., pośrednio poprzez Impexmetal S.A., podmiot zależny, posiadał 4.947.998 akcji Hutmen S.A., co stanowiło 57,99% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawniało do 4.947.998 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 57,99% ogólnej liczby głosów. Impexmetal S.A. posiadał również 5.372.914 praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A. W przypadku objęcia akcji serii D z ww. praw poboru oraz rejestracji akcji serii D, Impexmetal S.A. bezpośrednio, a Boryszew S.A. pośrednio poprzez podmiot zależny, posiadałby łącznie 15.693.826 akcji, co stanowiłoby 61,31% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawniało do 15.693.826 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 61,31% ogólnej liczby głosów.

Na dzień sporządzenia ww. zawiadomień, w wyniku rozliczenia zleceń sprzedaży akcji i zleceń zakupu praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A., składanych w dniach 16 – 23 stycznia 2007 r. oraz złożonego w dniu 26 stycznia 2007 r. zapisu na akcje serii D z przysługujących Impexmetal S.A. praw poboru, w przypadku rejestracji akcji serii D, Boryszew S.A. poprzez podmiot zależny Impexmetal S.A. posiadałby łącznie 15.693.826 akcji, co stanowiłoby 61,31% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawniało do 15.693.826 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 61,31% ogólnej liczby głosów, z czego 4.651.998 głosów z posiadanych akcji i 11.041.828 głosów wynikających z zapisu Impexmetal S.A. na 11.041.828 akcji serii D Hutmen S.A.

Ponadto Boryszew S.A. poinformował, że Impexmetal S.A., będący jego podmiotem zależnym, dokonał dodatkowego zapisu na 500.000 akcji serii D Hutmen S.A.
Zgodnie z prospektem, ostateczny przydział akcji ma nastąpić w dniu 16 lutego 2007 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe