Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.

Numer raportu: 
14/2007
Data publikacji: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie, datowane na dzień 29 stycznia 2007 roku, w którym Pan Roman Krzysztof Karkosik poinformował, iż na podstawie informacji uzyskanej w dniu 26 stycznia 2007 roku od spółki zależnej zawiadamia,  że spółka zależna w wyniku rozliczenia w dniach 19 i 22 stycznia 2007 roku transakcji sprzedaży 86.000 sztuk akcji Hutmen S.A. oraz rozliczenia transakcji nabycia 43.000 sztuk praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A., zmieniła więcej niż o 1% udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A.
Dnia 21 stycznia 2007 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik był pośrednio poprzez spółkę od niego zależną posiadaczem 4.947.998 sztuk akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 57,99% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniały do 4.947.998 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 57,99% ogólnej liczby głosów. Pan Roman Krzysztof Karkosik bezpośrednio i pośrednio posiadał również 5.412.914 praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A.
Na dzień sporządzenia zawiadomienia, Pan Roman Krzysztof Karkosik pośrednio poprzez spółkę zależną posiadał, w wyniku rozliczenia transakcji oraz złożonego przez spółkę zależną w dniu 26 stycznia 2007 roku zapisu na akcje serii D z przysługujących spółce zależnej praw poboru, w przypadku rejestracji akcji serii D 15.693.826 akcji, co będzie stanowić 61,31% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i będzie uprawniało do 15.693.826 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowić będzie 61,31% ogólnej liczby głosów, z czego 4.651.998 głosów z posiadanych akcji i 11.041.828 głosów wynikających z zapisu spółki zależnej na 11.041.828 akcji serii D Hutmen S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe