Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.

Numer raportu: 
57/2007
Data publikacji: 
poniedziałek, Sierpień 13, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie, w którym Pan Roman Krzysztof Karkosik poinformował, iż zgodnie z artykułem 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie informacji uzyskanej dnia 13 sierpnia 2007 od spółki od niego zależnej Alchemia SA zawiadamia, iż podmiot zależny od tej spółki – Huta Batory Spółka z o.o. dnia 3 sierpnia 2007 roku nabyła w transakcjach giełdowych 193.520 sztuk akcji spółki Hutmen SA. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 8 sierpnia 2007 roku. Pan Roman Krzysztof Karkosik, przed dniem transakcji posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny 15.815.106 sztuk akcji spółki Hutmen SA, co stanowiło 61,79% kapitału zakładowego Hutmen SA. Posiadane akcje uprawniały do 15.815.106 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 61,79% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień 13 sierpnia 2007 roku, Pan Roman Krzysztof Karkosik, bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne, posiada 16.053.716 sztuk akcji Hutmen SA, co stanowi 62,72% kapitału zakładowego Hutmen SA i uprawnia do 16.053.716 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi  62,72% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna:
Art. 70 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe