Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.

Numer raportu: 
30/2011
Data publikacji: 
czwartek, Wrzesień 29, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie, datowane na dzień 26 września 2011 roku, w którym Pan Roman Krzysztof Karkosik, zgodnie z artykułem 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował, iż w dniu 26 września został zawiadomiony przez spółkę zależną, że w dniach 15-23 września 2011 roku, spółka Impexmetal S.A. nabyła 72.152 akcje Hutmen S.A. Przed rozliczeniem transakcji spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 13.097.751 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 13.079.751 głosów na WZ, co stanowiło 51,10% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.579.751 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 16.579.751 głosów na WZ, co stanowiło 64,77% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia wyżej wymienionych transakcji spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 13.151.903 akcje Hutmen S.A., uprawniające do 13.151.903 głosów na WZ, co stanowi 51,38% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.651.903 akcje Hutmen S.A., uprawniające do 16.651.903 głosów na WZ, co stanowi 65,05% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. Podstawa prawna: Art. 70 Ustawy o ofercie